Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200H[giaban]2.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200K
[giaban]2.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK215[giaban]3.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR200R[giaban]1.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200E[giaban]2.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200A[giaban]3.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR250R[giaban]3.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK250Z[giaban]3.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hòng Ký HK 250E[giaban]4.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]5.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 250TP[giaban]6.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]7.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]7.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]


[giaban]11.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]